طراحي سايت

اطلاعات كامل در حوزه طراحي انواع سايت ها اعم از سايت شخصي ، شركتي ، فروشگاهي و ...

ايمپلنت تهران

ايمپلنت تهران
ايمپلنت تهرانچند وقت بعد از كشيدن دندان ميتوان اقدام به گذاشتن ايمپلنت تهران نمود و كلا چه مدت طول ميكشد تا درمان ايمپلنت تهران نهايي شود؟
پاسخ به اين سوال تحت مبحثي به نام timing of implant placement قرار ميگيرد كه به صورت ساده و مختصر آنرا در اينجا مياورم.
بر حسب اينكه بين كشيدن دندان و گذاشتن ايمپلنت تهران چقدر فاصله زماني باشد،

چهار نوع(type) درمان خواهيم داشت:


۱- ايمپلنت تهران فوري يا immediate implantation كه به آن type one هم گفته ميشود: بلافاصله بعد از كشيدن دندان ايمپلنت در محل آن قرار ميگيرد.لازم به ذكر است عليرغم اينكه اين درمان ساده تر به نظر ميرسد ولي اينگونه نيست و در برخي موارد نياز به ملاحظات بيشتري نسبت به درمان هاي معمولي ميباشد و كلا ايمپلنت فوري جزو درمان هاي پيشرفته(advanced) محسوب ميشود. مزيت اين روش كوتاه شدن زمان درمان است كه بويژه در نواحي جلوي دهان كه بي دنداني مشكل بزرگي محسوب ميشود كاربرد آن مفيد است.

۲-كاشت نوع دو يا type II: چهار تا هشت هفته بعد از كشيدن دندان اقدام به كاشت ايمپلنت تهران ميگردد.در طي اين مدت لثه و بافت نرم ترميم شده اند كه اين جراحي كاشت ايمپلنت تهران را راحت تر ميكند ولي به جاي ريشه اي دندان كشيده شده هنوز استخوان سازي كامل انجام نشده. اين روش نيز بيشتر براي نواحي زيبايي (دندان هاي جلوي فك بالا) بكار ميرود.
۳-كاشت نوع سه يا type III: دوازده تا شانزده هفته پس از كشيدن دندان كاشت ايمپلنت تهران انجام ميشود. در اين روش بافت نرم(لثه) و بافت سخت(استخوان) كاملا بالغ شده اند و كاشت ايمپلنت تهران راحت تر و موفقيت آميز تراست ولي عيب آن اينست كه زمان بي دنداني طولاني خواهد بود و به همين دليل بشتر در مورد دندان هاي نواحي عقب دهان بكار ميرود.
۴- كاشت نوع چهار يا type IV: بيش از شانزده هفته بعد از كشيدن دندان اقدام به كاشت ايمپلنت تهران ميشود. اين روش بيشتر در مواردي كاربرد دارد كه نياز به جراحي هاي وسيع و پيوند هاي بزرگ وجود دارد .

پس از مرحله ي كاشت ايمپلنت تهران دنداني با يك فاصله ي زماني معين ( كه طول اين فاصله را شرح خواهم داد) نوبت به مرحله ي پروتز يا قرار دادن روكش روي ايمپلنت فرا ميرسد .
اين فاصله ي زماني (بين كاشت و پروتز) از دو ماه تا نه ماه ممكن است به طول بيانجامد بدين ترتيب كه:
اگر هنگام كاشت ايمپلنت نياز به پيوند نباشد و استخوان و لثه ي ناحيه از ابعاد و كيفيت مناسب برخوردار باشند اين زمان حدود دو ماه (براي فك پايين) و يا سه ماه (براي فك بالا) در نظر گرفته ميشود.
در صورت نياز به پيوند استخوان و يا لثه اين زمان تا نه ماه (برحسب حجم پيوند بكار رفته) ممكن است باشد يعني هرچه مقدار پيوند بيشتر باشد زمان بيشتري لازم است تا درمان نهايي شود.

اما اين فاصله ي زماني بين كاشت ايمپلنت تهران و گذاشتن روكش (يا در واقع مرحله ي نهايي درمان ) براي چيست و چرا بايد اينقدر فاصله زماني در نظر گرفت؟
بعد از كارگذاري ايمپلنت لازم است كه استخوان در اطراف ايمپلنت شكل بگيرد كه به آن اصطلاحا osseointegration گفته ميشود. اگر قبل از اين مرحله روي ايمپلنت فشار وارد شود ممكن است ايمپلنت شل شده و درمان با شكست مواجه شود...


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: 0
+ نوشته شده: 1396/8/1 ساعت: ۱۳ توسط:web-design :

ايمپلنت تهران

ايمپلنت تهران


چند وقت بعد از كشيدن دندان ميتوان اقدام به گذاشتن ايمپلنت تهران نمود و كلا چه مدت طول ميكشد تا درمان ايمپلنت تهران نهايي شود؟
پاسخ به اين سوال تحت مبحثي به نام timing of implant placement قرار ميگيرد كه به صورت ساده و مختصر آنرا در اينجا مياورم.
بر حسب اينكه بين كشيدن دندان و گذاشتن ايمپلنت تهران چقدر فاصله زماني باشد،

چهار نوع(type) درمان خواهيم داشت:


۱- ايمپلنت تهران فوري يا immediate implantation كه به آن type one هم گفته ميشود: بلافاصله بعد از كشيدن دندان ايمپلنت در محل آن قرار ميگيرد.لازم به ذكر است عليرغم اينكه اين درمان ساده تر به نظر ميرسد ولي اينگونه نيست و در برخي موارد نياز به ملاحظات بيشتري نسبت به درمان هاي معمولي ميباشد و كلا ايمپلنت فوري جزو درمان هاي پيشرفته(advanced) محسوب ميشود. مزيت اين روش كوتاه شدن زمان درمان است كه بويژه در نواحي جلوي دهان كه بي دنداني مشكل بزرگي محسوب ميشود كاربرد آن مفيد است.

۲-كاشت نوع دو يا type II: چهار تا هشت هفته بعد از كشيدن دندان اقدام به كاشت ايمپلنت تهران ميگردد.در طي اين مدت لثه و بافت نرم ترميم شده اند كه اين جراحي كاشت ايمپلنت تهران را راحت تر ميكند ولي به جاي ريشه اي دندان كشيده شده هنوز استخوان سازي كامل انجام نشده. اين روش نيز بيشتر براي نواحي زيبايي (دندان هاي جلوي فك بالا) بكار ميرود.
۳-كاشت نوع سه يا type III: دوازده تا شانزده هفته پس از كشيدن دندان كاشت ايمپلنت تهران انجام ميشود. در اين روش بافت نرم(لثه) و بافت سخت(استخوان) كاملا بالغ شده اند و كاشت ايمپلنت تهران راحت تر و موفقيت آميز تراست ولي عيب آن اينست كه زمان بي دنداني طولاني خواهد بود و به همين دليل بشتر در مورد دندان هاي نواحي عقب دهان بكار ميرود.
۴- كاشت نوع چهار يا type IV: بيش از شانزده هفته بعد از كشيدن دندان اقدام به كاشت ايمپلنت تهران ميشود. اين روش بيشتر در مواردي كاربرد دارد كه نياز به جراحي هاي وسيع و پيوند هاي بزرگ وجود دارد .

پس از مرحله ي كاشت ايمپلنت تهران دنداني با يك فاصله ي زماني معين ( كه طول اين فاصله را شرح خواهم داد) نوبت به مرحله ي پروتز يا قرار دادن روكش روي ايمپلنت فرا ميرسد .
اين فاصله ي زماني (بين كاشت و پروتز) از دو ماه تا نه ماه ممكن است به طول بيانجامد بدين ترتيب كه:
اگر هنگام كاشت ايمپلنت نياز به پيوند نباشد و استخوان و لثه ي ناحيه از ابعاد و كيفيت مناسب برخوردار باشند اين زمان حدود دو ماه (براي فك پايين) و يا سه ماه (براي فك بالا) در نظر گرفته ميشود.
در صورت نياز به پيوند استخوان و يا لثه اين زمان تا نه ماه (برحسب حجم پيوند بكار رفته) ممكن است باشد يعني هرچه مقدار پيوند بيشتر باشد زمان بيشتري لازم است تا درمان نهايي شود.

اما اين فاصله ي زماني بين كاشت ايمپلنت تهران و گذاشتن روكش (يا در واقع مرحله ي نهايي درمان ) براي چيست و چرا بايد اينقدر فاصله زماني در نظر گرفت؟
بعد از كارگذاري ايمپلنت لازم است كه استخوان در اطراف ايمپلنت شكل بگيرد كه به آن اصطلاحا osseointegration گفته ميشود. اگر قبل از اين مرحله روي ايمپلنت فشار وارد شود ممكن است ايمپلنت شل شده و درمان با شكست مواجه شود...

لينك هاي مرتبط :


ايمپلنت


ايمپلنت دنداني


قيمت ايمپلنت


برند ايمپلنت


ايمپلنت تهران


كلينيك ايمپلنت


كاشت دندان


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: 4
+ نوشته شده: 1396/7/5 ساعت: ۱۱ توسط:web-design :

برند ايمپلنت دنداني

برند ايمپلنت


برند ايمپلنت دندان و انتخاب بهترين هاي برند ايمپلنت


برند ايمپلنت و انتخاب بهترين برند ايمپلنت دندان ماركي است كه اجزاي ايمپلنت آن از بهترين جنس برخوردار باشد و ماندگاري آن بالا باشد. انواع برند ايمپلنت دنداني در بازار ايران موجود است كه دندانپزشك مي بايست بنا به نحوه درمان بهترين آن را انتخاب كند. به طور كلي اجزاي ايمپلنت دنداني فيكسچر، اباتمنت، كاور اسكرو، پيچ اتصال، هيلينگ آباتمنت و پلاستيك آباتمنت هستند. به اين صورت ابتدا فيكسچر در داخل استخوان فك بيمار كار گذاشته مي‌شود و سپس بر روي آن اباتمنت همراه با روكش ساخته شده قرار مي‌گيرد.


انواع برند ايمپلنت :


انواع برند ايمپلنت بر اساس جنس اباتمنت از دو جنس زيركونيا و تيتانيوم ساخته شده است كه امروزه استفاده از اباتمنت با جنس تيتانيوم به دليل مزاياي بيشتر تيتانيوم بيشتر مرسوم است. روي سطح تيتانيوم يك لايه نازك ايجاد مي شود كه از تيتانيوم در برابر خوردگي حفاظت كند. همچنين، اين لايه در برابر اسيد، تركيبات نمك و اكسيژن نيز مقاوم است. علاوه بر اين تيتانيوم تقريباً بطور كامل غير مغناطيسي است و نسبت به وزن آن كاملاً مقاوم است. نكته مهم در مورد اباتمنت با جنس تيتانيوم عدم حساسيت بدن انسان نسبت به ايمپلنت از جنس تيتانيوم مي باشد و در صورت كاشت در استخوان فك، در يك فرآيند به نام الصاق استخواني اطراف آن رشد كرده و گسترش پيدا مي كند. براي انتخاب بهترين برند ايمپلنت دندان بايد به جنس اجزاي آن توجه كرد و بهترين برند ايمپلنت را برگزيد تا كاشت ايمپلنت با بالاترين موفقيت صورت پذيرد. نكته اي مهمي كه انتخاب برند ايمپلنت بايد به ان توجه نماييد، داشتن ضمانت نامه آن برند ايمپلنت مي باشد .


لينك هاي مرتبط :


ايمپلنت
ايمپلنت دنداني
قيمت ايمپلنت
برند ايمپلنت
ايمپلنت تهران
كلينيك ايمپلنت
كاشت دندان
 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: 4
+ نوشته شده: 1396/7/5 ساعت: ۱۱ توسط:web-design :